Vážení zákazníci,

osobní odběr zboží byl zrušen, pouze zasíláme. Děkujeme za pochopení

 

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí platným Občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb.).
 

1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Minimální hodnota objednávky zboží pro zaslání je 200,-Kč.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo vyúčtování nákladů za nepřevzatou zásilku, tzv. vratku. Prodávající je oprávněn své pohledávky prodat, převést či vymáhat prostřednictvím třetích stran bez souhlasu dlužníka. Jedná se o porušení kupní smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s nárokem na náhradu způsobené škody.
a/ Předávání osobních údajů
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.
b/ Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů
Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.
Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.
4. U objednávek zboží v celkové hodnotě nad 2.900,- Kč a platbě předem je doprava v rámci České republiky zdarma. U objednávek zboží v celkové hodnotě nad 2.900,- Kč a platbě dobírkou je doprava v rámci České republiky zdarma, poplatek za dobírku (39,-Kč) je účtován.
V případě, že zákazník vrátí zboží z objednávky nebo jeho část a konečná částka klesne pod 2.900,- Kč, zaniká mu nárok na dopravu zdarma a tato bude doúčtována.
 
 
Dodací lhůta

1. V případě dodání zboží na dobírku (a pokud je skladem), odesíláme zásilku do 1-2 prac.dnů od obdržení objednávky. Termín dodání je zpravidla následující pracovní den po odeslání (to platí hlavně pro službu PPL, Zásilkovna má někdy dodací lhůtu delší). O této skutečnosti budete informováni potvrzovacím e-mailem od zvolené přepravní služby. 

2. V případě dodání zboží s platbou předem na účet Vám po fyzickém prověření skladové dostupnosti zašleme potvrzovací e-mail, jehož přílohou bude zálohová faktura se všemi potřebnými údaji pro zaplacení (zálohová faktura - proformafaktura bude mít splatnost 7 dní; do doby splatnosti budete mít objednané zboží rezervováno). Vyčkejte prosím na tuto zprávu a nezasílejte sami platbu bez tohoto potvrzení a našich podkladů pro platbu. Pokud je zboží skladem, odesíláme zásilku do 1-2 prac. dnů od připsání částky na účet. Termín dodání je zpravidla následující pracovní den po odeslání.

3. V případě, kdy nebudeme schopni vyřídit Vaši objednávku v dané lhůtě, budeme Vás o této skutečnosti ihned informovat.

 

 
Odstoupení od smlouvy
 
1. Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 nového občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.), dále jen NOZ, oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakéhokoliv postihu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 
2. V případě uplatnění práva odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dní je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
4. Kupující může při odstoupení od smlouvy postupovat následovně:
- použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (je uveden níže).
- odeslat email na obchod@modelartikl.cz s textem: " Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR / číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet č. …" a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.
 
5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
6. Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.
 
7. Pokud prodávající obdrží odstoupení od smlouvy, potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.
 
8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.
 
 
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
 
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů následujícího po dni:
a) kdy nakupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření kupní smlouvy), nebo
b) kdy nakupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí).
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu - firmu KOVOARTIKL CZ, s.r.o., písemně na adrese Nová 1064, 664 34 Kuřim či na emailové adrese: obchod@modelartikl.cz , tedy formou jednostranného právního úkonu. Pro tento účel může kupující použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud kupující odstoupí od uzavřené smlouvy, prodávající bez zbytečného odkladu vrátí nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy všechny platby, které od kupujícího v souvislosti s uzavřením smlouvy obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který jste nakupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud nakupující nepožaduje jinak. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nakupujícím a po provedené kontrole kompletnosti a 100%-ního stavu věci.
2.2 a) Převzetí zboží: zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na výše uvedenou adresu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nakupující odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží: nakupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: nakupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy:
Adresát: KOVOARTIKL CZ, s.r.o., Nová 1064, 664 34 Kuřim
Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Objednávka č.:
Datum objednání:
Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa kupujícího:
Kontakt na kupujícího (telefon, email):
Č. účtu pro vrácení poskytnutého peněžního plnění:
Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
 
 
Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje zaslat v originálním obalu.
Na výrobky dodavatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje (ode dne převzetí zboží). Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud zjistí poškození dodaného zboží, je povinen do 3 dnů uplatnit písemnou formou tuto reklamaci u dodavatele na adrese: KOVOARTIKL CZ, s.r.o., Nová 1064/3, 664 34 Kuřim; příp. e-mailem: info@kovoartikl.cz.
 
Ochrana osobních dat

Provozovatel e-shopu - firma KOVOARTIKL CZ, s.r.o. (IČ: 25578286) se řídí při zpracování informací o zákaznících dle platných zákonů České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Všechny informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných adresných údajů, které jsou předávány přepravním společnostem.
 
 
Mimosoudní vyrovnání (§14 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

Dle § 20e písm. d) zákona č.634/1992 Sb. je subjektem mimosoudního řešení spotřebiteských sporů v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c), Česká obchodní inspekce (kontakt níže) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
 
Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně poštovného uvedeného ve způsobech dopravy a plateb.
 
 

Provozovatel :
KOVOARTIKL CZ, s.r.o., Nová 1064, 664 34 Kuřim
Firma je zapsána v OR ved. KS v Brně odd.C vl. 35290.